Stěhování: užitečné rady

Updated on
min reading

Stěhujete se do nového bytu, těšíte se na krásné změny v životě a najednou se objeví problémy týkající se takových maličkostí jako jsou elektřina a plyn. Je třeba vypovědět stávající smlouvu, zvolit nového dodavatele, požádat o uzavření nové smlouvy a to všechno v co nejkratší době… Točí se Vám hlava? Víme, jak na to!

Co všechno je potřeba udělat?

Při opouštění starého bytu byste měli předem zařídit ukončení dodávek elektřiny a plynu a vyvarovat se tak překvapení v podobě vyúčtování za energii použitou v bytě, v němž již dlouho nebydlíte. Obecně při stěhování existují tři strategie týkající se dodávek elektřiny a plynu. Můžete ukončit stávající smlouvu a zvolit si nového dodavatele, zachovat dodavatele a změnit pouze odběrné místo anebo převést vaši smlouvu na nově příchozího nájemníka.

Změna zákazníka na existujícím odběrném místě (převod smlouvy)

Pokud víte, kdo se přistěhuje do vašeho starého bytu po vás, je velmi snadným řešením převést existující smlouvu na jméno nového zákazníka. To samé platí i v případě, pokud se stěhujete do nového bytu a chcete zachovat dodavatele, který dosud odběrné místo obsluhoval. Pokud jste zvolili tuto variantu, je nutné vyplnit žádost o převod smlouvy na nového klienta (u některých dodavatelů předávací či přepisový protokol). V tomto protokolu je potřeba uvést osobní údaje nového nájemce (jméno, datum narození, údaje o bankovním účtu, apod.) Dodavatelé budou potřebovat také číslo měřiče a jeho konečný stav. V případě převodu odběrného místa na nového zákazníka není nutná návštěva technika, stačí aby oba (předchozí a budoucí) zákazníci podepsali formulář samoodečtu s aktuálním stavem elektroměru či plynoměru. Žádost u většiny dodavatelů předpokládá možnost vyplnění prostřednictvím online formuláře, ale vyplněnou žádost lze zaslat i poštou či doručit osobně na kontaktní místo.

Ve většině případů má dodavatel na posouzení žádosti 30 dní. Během této lhůty (ale zpravidla již během několika dnů) vám bude zasláno potvrzení o ukončení smlouvy a nový zákazník obdrží návrh smlouvy o připojení. K samotnému převodu obvykle dojde až následující měsíc, proto je vhodné se o celou proceduru postarat s určitým časovým předstihem.

Výpověď stávající a uzavření nové smlouvy.

Postup je obdobný i v případě, kdy si přejete vypovědět stávající smlouvu bez přepisu odběrního místa na jinou osobu. Zpravidla je možné provést odhlášení, aniž byste museli opustit teplo domova. Budete k tomu potřebovat:

 • aktuální smlouvu s dodavatelem elektřiny či plynu
 • číslo a stav elektroměru/plynoměru
 • poslední fakturu za elektřinu/plyn
 • připojení k internetu

Navštivte stránky dodavatele se kterým máte smlouvu na poskytování služeb a vyplňte formulář žádosti o ukončení smlouvy na dodávku elektrické energie anebo plynu. Uveďte vaše zákaznické číslo, které najdete ve smlouvě, osobní údaje, stav a číslo elektroměru, popřípadě další potřebné informace, které se mezi různými dodavateli mohou lišit. Měli byste také uvést datum, od kterého chcete ukončit dodávky. Po vyplnění žádosti musíte počkat na její posouzení ze strany dodavatele a sjednat si termín návštěvy technika pro odečet stavu elektroměru/plynoměru, případně pro jeho odinstalování. Odečet měřiče a jeho případné odejmutí se provádějí zdarma. Celý proces se může prodloužit především z důvodu nutnosti osobní návštěvy technického pracovníka dodavatelské společnosti. Měli byste tedy opět jednat v předstihu, abyste odhlášení stihli v požadovaném termínu a nepřepláceli za odběr v místě, kde už nebydlíte.

Současně je třeba začít vyřizovat připojení v novém bytě. Pokud chcete zůstat u svého stávajícího dodavatele, stačí uvést novou adresu při vypovězení smlouvy, případně podepsat smlouvu pro nové odběrné místo. Zkomplikovat situaci může změna na nového dodavatele, která vyžaduje velmi zodpovědný přístup při jeho volbě a předpokládá ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, je nutné respektovat výpovědní lhůtu, která u většiny společností činí 3 měsíce. V případě smlouvy na dobu určitou jde o předčasné zrušení smlouvy, které je spojeno s poměrně vysokou smluvní pokutou: u většiny dodavatelů jde o částku 2500 korun. Některé dodavatelské společnosti (např. Bohemia Energy) nabízejí možnost vyhnout se pokutě, pokud zákazník předloží potvrzení o stěhování (např. doklady o ukončení nájemní smlouvy, kupní či darovací smlouvu), zdůvodnění proč nelze sepsat smlouvu se společností i na nové adrese a potvrzení, že nový nájemce si nepřeje současného dodavatele zachovat.

Shrnutí: algoritmus kroků při stěhování.

 • Přeje si nově příchozí nájemník zůstat u stejného dodavatele?
 • ANO: Vyplňte protokol o převodu odběrného místa, proveďte samoodečet.
 • NE: Vyplňte žádost o ukončení smlouvy, sjednejte si termín návštěvy technika pro odečet měřiče a jeho demontáž.
 • Přejete si po stěhování zůstat u stejného dodavatele??
 • ANO: Vyplňte žádost o ukončení smlouvy či přepište odběrné místo na nového odběratele, na novém místě sjednejte novou smlouvu.
 • NE: Vyplňte žádost o ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele (pozor na výpovědní lhůtu a smluvní pokutu spojenou s předčasným ukončením smlouvy!) či přepište odběrné místo na nového odběratele, na novém místě sjednejte novou smlouvu.
 • Máte smlouvu na dobu určitou a potřebujete ji z důvodu stěhování předčasně ukončit?
 • ANO: Pro vyhnutí se smluvní pokutě za předčasné ukončení smlouvy, přepište odběrné místo na nového zákazníka, sepište smlouvu pro nové odběrné místo. U některých dodavatelů se lze vyhnout pokutě předložením dokladů o stěhování, nemožnosti přípojení k danému dodavateli na novém místě a odmítnutí nového nájemce přepsat smlouvu na sebe. Jinak bohužel budete muset zaplatit pokutu 2500 kč.
 • NE: Vyplňte žádost o ukončení smlouvy s dostatečným časovým předstihem. Pozor na výpovědní lhůtu, uvedenou ve Vaší smlouvě.

Uzavření nové smlouvy

Máte jasno v tom, jak vypovědět smlouvu o dodávkách elektřiny a plynu, co ale potřebujete, abyste uzavřeli novou smlouvu? Ať už při stěhování přecházíte k novému dodavateli či zůstáváte u stejného, je potřeba sepsat novou smlouvu o připojení odběrného místa. V případě, že v novém bytě chcete pokračovat v odběru energie u stejného dodavatele jako předchozí nájemce, musíte vyplnit protokol o převodu odběrného místa a provést samoodečet spolu s bývalým nájemcem. Podepsaný dokument zašlete na korespondenční adresu dodavatelské společnosti. V případě, že se chystáte změnit dodavatele a máte zvolenou společnost, jíž chcete svěřit dodávky energie do Vaší domácnosti, navštivte její webové stránky a vyplňte žádost o připojení. Vytiskněte žádost, podepište jí a následně pošlete na korespondenční adresu zvoleného dodavatele, popřípadě pošlete naskenovaný dokument emailem. Některé společnosti nabízejí telefonickou podporu při vyplňování žádosti, což v praxi znamená, že operátor vyplní formulář za vás. Další možností je osobní návštěva kontaktního místa dané společnosti a vyplnění žádosti za pomocí prodejního asistenta. Mnozí dodavatelé nabízejí také zastupování při vyřizování výpovědi u vašeho stávajícího dodavatele. V takovém případě je součástí žádosti plná moc. V okamžiku, kdy stávající dodavatel akceptuje výpověď, budete o tomto aktu informování a zahájí se dodávka elektřiny a plynu od nového dodavatele. V případě, že je odběrné místo, které chcete nově zaregistrovat, odpojeno od elektřiny a plynu, je nutné doložit revizní zprávu (tedy potvrzení o tom, že zařízení připojené k distribuční soustavě splňuje technické a bezpečnostní požadavky). Tuto zprávu pořizuje a vystavuje revizní technik.