Cena za 1kWh zemního plynu v ČR

Updated on
min reading

Měsíční výdaje za plyn tvoří významnou složku rozpočtu českých domácností. Víme však z čeho se celková cena za plyn skládá? Jakou část z toho činí skutečná tržní cena plynu a kolik představují poplatky spojené s distribucí? V tomto článku se podíváme na složení ceny plynu v České republice a její aktuální výši.

Převody jednotek KWh - m3

Od roku 2001 je prováděno účtování plynu v kWh (kilowatthodinách), což v praxi znamená, že už neplatíme za objem plynu v metrech krychlových, ale za dodanou energii. 1 kWh zemního plynu je takové množství, při jehož spálení dojde k uvolnění 1 kWh tepelné energie. V případě větších objemů se pro označení množství zemního plynu používá MWh (megawatthodina) či GJ (gigajoul či 277.78 kWh). Na fakturách najdeme jak údaje v kWh, tak i výsledky měření v m³.

Naměřený objem plynu snadno přepočítáme na kWh pomocí vynásobení dodaného objemu v m³ orientačním koeficientem: 1 m³ = 10,55 kWh. Přesný koeficient je závislý na tlaku, teplotě a spalném teple, tedy kvalitě plynu. Dozvíme se jej až při vyúčtování, ale neměl by se významně lišit od koeficientu orientačního.

kWh, GJ, m3: převody jednotek zemního plynu a jejich vysvětlení

Cena za 1 kWh zemního plynu

Stejně jako u elektřiny, cena plynu se pro konečné odběratele liší podle dodavatelů a tarifů, které nabízejí. Přičemž občas může jít o značný rozdíl ve výši 15-20% z celkové účtované částky. Výše faktury záleží také na tom, zda na plynu pouze vaříme nebo ho používáme i k vytápění a ohřevu vody.

Průměrná cena za 1 kWh zemního plynu je v ČR 1,46 Kč
(při spotřebě 25 až 30 MWh/rok)

Stanovení cen plynu 

Cena plynu nikdy nebyla stabilní, v posledních letech podléhá neustálému kolísání s celkovou tendencí nárůstu cenové hladiny. Cena zemního plynu v konkrétním okamžiku závisí na mnoha faktorech. Dnes je evropský trh s plynem jedním z nejdynamičtějších trhů s energií na světě. Projevují se zde totiž jak změny ve struktuře dodávek zemního plynu, tak politické iniciativy, jejichž cílem je poskytnout dlouhodobou energetickou bezpečnost regionu. Po dlouhou dobu v Evropě existovaly tři hlavní zdroje zemního plynu: vlastní naleziště v Norsku a Nizozemsku, potrubní dodávky zemního plynu z Ruska a ze severní Afriky. Nicméně, v uplynulých letech prošla tato struktura významnou transformací: změnily se především metody a pravidla dodávek. Stále důležitější se stává diverzifikace zdrojů dodávek: roste podíl zkapalněného zemního plynu v celkově struktuře spotřeby a existuje značný počet projektů pro dodávky zemního plynu z oblasti Kaspického moře. Všechny tyto změny, a také vnitrostátní situace na trhu s plynem, ve značné míře ovlivňují cenu zemního plynu, kterou platí koneční zákazníci.

Více o zdražení plynu v roce 2015 zde

Složení ceny plynu - trřní cena a poplatky

 

Stejně jako u elektřiny jde o tři základní složky ceny zemního plynu.

  • Neregulovaná (tržní) cena stanovená dodavatelem
  • Regulovaná složka zahrnující poplatek za distribuci, přepravu a služby operátora trhu (OTE)
  • Daně včetně daně ze zemního plynu (pouze pro právnické a podnikající fyzické osoby, nevztahuje se na domácnosti) a daně z přidané hodnoty.

Na rozdíl od elektřiny, struktura ceny zemního plynu předpokládá menší podíl regulované složky, i když její relativní výše v ČR (spolu s Dánskem) patří k nejvýznamnějším v Evropě. Poplatky stanovené státem činí v Česku cca 20% z celkové ceny oproti cca 50% v případě elektrické energie.

Více informací o trhu s energiemi v České republice naleznete v rubrice ENERGETICKÝ TRH

PŘÍBUZNÁ TÉMATA: