Energetický regulační úřad - ERÚ

Updated on
min reading

ERÚ neboli Energetický regulační úřad vznikl v roce 2001 jako správní úřad, který má na starost výkon regulace na českém energetickém trhu. Do jaké míry ovlivňuje ceny zemního plynu a elektřiny a jaké jsou jeho kompetence ve vztahu ke spotřebitelům a dodavatelům energií?

 

ERÚ - nezávislý orgán pro regulaci v energetice

Energetický regulační úřad je orgánem státní správy, který dohlíží na situaci v energetice na území České republiky. Úřad byl vytvořen k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Jeho základním posláním je regulace českého trhu s elektrickou energií a zemním plynem.

V čele úřadu stojí předseda jmenovaný prezidentem na návrh vlády. Aktuální předsedkyní ERÚ je Alena Vitásková, která řídí sedm organizačních úseků úřadu, mimo jiné například sekce regulace, legislativní sekce, sekce kontroly nebo sekce pro evropské záležitosti a strategii. Od roku 2004 působí v rámci úřadu také Energetický ombudsman, který hájí práva spotřebitele v vztahu k dodavatelům energií.

Vznik úřadu jako příprava na liberalizaci trhu s energiemi

Energetický regulační úřad vznikl v roce 2001 v kontextu rozvoje evropské politiky volného obchodu v energetickém odvětví. Národní vlády členských zemí postupně přijímají opatření na podporu volného obchodu s elektrickou energií a zemním plynem, zejména oddělení procesu výroby, přenosu a distribuce energií, úprava licencí a podmínek vstupu na trh, stanovení a regulace cen.

Směrnice EU z 19.prosince 1996 a 22.června 1998 představují první kroky k volnému přístupu konkurence na energetický trh. Řeší zejména otázku volného výběru dodavatele energií, volný vstup na trh a volný přístup k distribuční soustavě elektrické energie a zemního plynu. Vznik ERÚ tak můžeme považovat jako akt v rámci přípravy vstupu ČR do Evropské Unie.

Působnot ERÚ

Energetický regulační úřad dohlíží na plynulé fungování českého energetického trhu. Mezi její kompetence patří především:

  • Regulace cen
  • Ochrana zákazníků spotřebitelů
  • Ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí
  • Šetření soutěžních podmínek na energetickém trhu a spolupráce s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
  • Podpora hospodářské soutěže a dohled nad trhy v energetických odvětvích
  • Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

ERÚ jako informační orgán

Energetický úřad slouží také jako zprostředkovatel informací pro spotřebitele o současném dění na trhu s energiemi v České republice. Spotřebitelům nabízí informace o dodavatelích, pravidelně doplňuje databázi dodavatelů a provozuje tzv. kalkulátor cen energií, který porovnává tarify a produkty všech objektů obchodujících s elektrickou energií a zemním plynem v ČR.