Plyn: poplatky a daně

Částka, kterou nalézáme na fakturách za zemní plyn, je několikrát vyšší než původní komoditní cena samotné hořlavé látky. Důvodem je systém zdanění a poplatků spojený s přenosem plynu, jeho spotřebou, a také se zvláštnostmi fungování energetického trhu, v jehož rámci plyn nakupujeme a spotřebováváme. V České republice zatěžují spotřebitelskou cenu plynu celkem čtyři neovlivnitelné položky: poplatek za distribuci, poplatek za služby OTE (Operátor trhu s elektřinou), daň z přidané hodnoty a daň ze zemního plynu. Víte, kdo stanoví jejich výši a kdo příslušnou částku inkasuje?

Z čeho se skládá cena zemního plynu?

Stejně jako v případě elektrické energie, můžeme mluvit o třech základních složkách ceny zemního plynu.

  • Neregulovaná (tržní) cena, kterou stanoví dodavatel v rámci vlastní obchodní strategie.
  • Regulovaná složka, jejíž součástí je poplatek za distribuci, přepravu a poplatek za služby operátora trhu (OTE).
  • Daně zahrnující daň z přidané hodnoty a daň ze zemního plynu.
 

Zatímco spotřebitelská cena zemního plynu zahrnuje podobné položky jako cena elektrické energie, její struktura předpokládá menší podíl regulované složky. Daně a poplatky spojené s odběrem plynu činí cca 40% z celkové ceny oproti cca 70% v případě elektřiny. Nicméně i přesto zůstává tento podíl jedním z největších v Evropě. Podívejme se na jednotlivé typy poplatků a daní.

Poplatek za přepravu

Jelikož veškerý spotřebovaný plyn v ČR dovážíme ze zahraničí, je třeba zajistit dopravu hořlavé látky na území ČR, její dočasné uskladnění a následnou přepravu do vstupních míst dílčích distribučních soustav. Poplatek za přepravu stanovený českým Energetickým regulačním úřadem pokrývá právě tyto náklady.

Jak se počítá?

Jde o pevnou výši poplatku, která činí skoro 1% z celkové účtované částky za plyn.

Poplatek za distribuci

Poplatek za distribuci pokrývá náklady na dopravu plynu plynovodem z předávacích stanic až do odběrního místa (tedy vaší domácnosti). Navzdory liberalizaci trhu, konkurence ve sféře distribuce zemního plynu prakticky neexistuje, protože ČR disponuje pouze jedním systémem potrubí. Proto si zákazník nemůže zvolit přenosovou soustavu a je nucen platit za distribuci regionální distribuční společnosti. Od roku 2014 působí na území České republiky tři distribuční společnosti: RWE, E.ON a Pražská plynárenská.

Jak se počítá?

Poplatek za distribuci se skládá ze dvou složek: fixní a variabilní. Fixní složka zahrnuje měsíční poplatek, jehož výše nezáleží na odebraném množství plynu. Platí se dokonce i pokud jste například celý měsíc na dovolené a spotřebu plynu máte nulovou. Výše variabilní složky odpovídá odebranému množství kWh, nicméně zpravidla čím víc plynu spotřebováváme, tím nižší je cena za 1 kWh. I když se výše poplatku za distribuci může lišit, v průměru jde o 15% z celkové účtované částky.

Poplatek za služby OTE

OTE, a.s. (Operátor trhu s energiemi) je státem vlastněná akciová společnost, která se zabývá zprostředkováním činností účastníků energetického trhu. Mezi její činnosti patří například schvalování přechodu zákazníků od jednoho dodavatele plynu k jinému nebo vydávání měsíčních a ročních statistik, týkajících se trhu se zemním plynem.

Jak se počítá?

Jde o pevnou cenu za služby operátora trhu ve výši kolem 0,15% od celkové ceny plynu.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) je formou zdanění, předpokládající předání státu části hodnoty vytvořené ve všech fázích výroby. DPH je definována jako rozdíl mezi pořizovací cenou zboží (práce, služby) a výší materiálových (výrobních a distribučních) nákladů. Stejně jako u každého jiného zboží, cena zemního plynu je zatížena DPH.

Jak se počítá?

Daň z přidané hodnoty je regulována především zákonem č. 235/2004 Sb, který transponuje směrnici EU 2006/112/ES. Existují dvě daňové sazby: základní a snížená. Spolu s většinou zboží a služeb podléhá zemní plyn základní sazbě DPH, která v roce 2015 tvoří 21%.

Daň ze zemního plynu

Od roku 2008 byla zákonem č. 261/2007 Sb zavedena daň z plynu. Daň se dotýká všech právnických a podnikajících fyzických osob, ať už to dodavatelů nebo konečných spotřebitelů. Kategorie zákazníků “domácnost” je od placení daně osvobozená.

Jak se počítá?

Sazba daně ze zemního plynu záleží na účelech, ke kterým je plyn používán. Například, v případě použití plynu pro ohřev vody a vytápění budov je sazba stanovena ve výši 30,60 Kč za MWh.

Updated on